GNSS servisi


GNSS servisi mreže permanentnih stanica

Obezbeđuju korisnicima pouzdane i visokokvalitetne servise za precizno satelitsko pozicioniranje i navigaciju bazirane na najnovijoj GNSS mrežnoj tehnologiji:

Korisnicima BackUp Kontrolnog Centar AGROS GNSS Mreže su na raspolaganju sledeći servisi:

Mrežni RTK - tačnost pozicioniranja cm

Korisnik dobija mrežne RTK korekcije sa više Permanentnih Stanica Mreže. Sistem generiše tzv. ”ćeliju” tj. skup stanica raspoređenih oko rovera i roveru šalje podatke sa svih stanica u ćeliji. Postoje dva tipa Mrežnih RTK korekcija:

  • Automatic cell što znači da Sistem sam automatski generiše ”ćeliju” tj. skup stanica sa kojih se korisniku šalju korekcije na osnovu pozicije rovera i
  • Single cell predstavlja unapred definisanu ćeliju od strane operatora.

Bitno je da u oba slučaja korisnik dobija Mrežne RTK korekcije. Tip poruke kod ovih proizvoda je MAX, iMAX ili VRS

Single site RTK - tačnost pozicioniranja cm

Klasične RTK korekcije sa pojedinačnih stanica. Postoje dva tip ovih korekcija:

  • Nearest site (Najbliža stanica). Sistem automatski pronalazi najbližu stanicu na osnovu pozicije rovera i šalje mu korekcije sa nje.
  • Single Site  (jedna određena stanica). Sistem šalje korisniku korekcije sa određene stanice.

DGPS - tačnost pozicioniranja sub-metar

DGPS real time korekcije koje obezbeđuju tačnost pozicioniranja do 0.5m. Koriste za potrebe GIS korisnika.

Servisima Mreže su podržani svi tipovi GNSS prijemnika sposobnih da koriste standardizovane diferencijalne korekcije bez obzira na tip prijemnika i proizvođača.    


Korisnički pristup servisima GNSS Mreže je standardno omogućen je na dva načina:

  • putem NTRIP protokola (preko Interneta/GPRS) i
  • GSM konekcijom (dial-up konekcija)

Za specijalne potrebe moguće je realizovati pristup i putem ostalih trenutno aktuelnih komunikacionih tehnologija: Radio, LAN/WAN, direktno serijski,...