GIS_Newsletter_septembar2017


GIS | Daljinska detekcija | Fotogrametrija | Satelitski snimci
Vekom Newsletter
septembar 2017

 

EUSI

Povećani kapaciteti snimanja sa WorldView-4 satelitom

WorldView-4, najnoviji satelit u Digital Globe floti, se pridružu-je WorldView-3 satelitu kao drugi komercijalni senzor sa mo-gućnošću prikupljanja podataka prostorne rezolucije 30 cm.
Oba tehnološki najnaprednija satelita nude realnu panhro-matsku rezoluciju od 30 cm, u kombinaciji sa 4 multispek-tralna kanala rezolucije 1.24 m i sa tačnošću od 4 m (CE90) u nadiru. Ove karakteristike čine WorldView-4 i WorldView-3 savršenim tandemom za snimanje velikih područja u rezolu-ciji od 30 cm veoma brzo.
Pročitajte više.